ISS BAHÇE ATÖLYESİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu ISS Bahçe Atölyesi Aydınlatma Metninde (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde ISS Bitki Bakım ve Haşere Kontrol Hizmetleri (“ISS”) olarak, http://www.issbahceatolyesi.com/ adresli internet sitesinin (bundan sonra "Site" olarak da anılacaktır) işletilmesi ve siz üyelerimizin eğitim programlarımıza başvurularınız sırasında toplanan kişisel verilerinizi ve bu verileri nasıl kullandığımızı açıklamayı amaçlamaktadır.

 

İşbu Aydınlatma Metni, münhasıran kişisel verilere ilişkin olup, kişisel veri olarak addedilmeyen veriler işbu metin kapsamına girmemektedir.

 

1. AYDINLATMA METNİ DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Siteyi her kullanışınızda o an yürürlükte olan Aydınlatma Metnine tabi olacaksınız ve Siteyi her ziyaretinizde koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmelisiniz. ISS, işbu Aydınlatma Metninde zaman zaman değişiklik yapabilir. Güncel Aydınlatma Metni, Site’de yayımlandığı an itibariyle geçerli olacaktır.

 

Bu Aydınlatma Metnine ilişkin sorularınız veya burada ele alınmayan sorunlarınız olması durumunda lütfen işbu Aydınlatma Metninde yer alan iletişim kanalları aracılığıyla ISS ile iletişime geçiniz.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2.1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

İşbu bölüm altında açıklanan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 540902 sicil numarası ile kayıtlı, 0313044826700019 MERSİS numaralı, şirket merkezi İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No.64 K.4 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan ISS Bitki Bakım ve Haşere Kontrol Hizmetleri’dir.

2.2. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebepler ve İşlenme Amaçları

ISS, yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Site’de yürütülen faaliyetler ve eğitimlerimiz kapsamında Kişisel verileriniz ISS tarafından aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır.

 • Site’de yer alan, ISS ile iletişime geçmenize ve mesajınızı iletmenize yarayan “İletişim Formu

 • Site’de yer alan, ISS’in sunduğu atölye faaliyetlerine katılmak için doldurulan “Başvuru Formu

 • Başvuru Formu” vasıtasıyla yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kaydınızın tamamlanması için ISS ile başvurunuzda belirttiğiniz numara üzerinden gerçekleştirilecek telefon görüşmeleri ve/veya e-posta üzerinden yürütülecek yazılı iletişimler

 • Site’de yer alan Çerezler ve benzer teknolojiler (Sitede kullanılan çerezler prensip olarak kişiyi belirlenebilir kılmamaktadır, lütfen detaylı bilgi aşağıda yer alan Çerez Hakkında Bilgilendirme adlı kısmı inceleyiniz).

 

Kişisel verileriniz, Site’nin ziyareti, Site’de sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz, Site aracılığıyla bize ulaştırdığınız görüş ve önerileriniz ile bahçe atölyesi hizmetlerimize yönelik başvuru, soru ve cevaplarınızın takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, aramızdaki hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası, sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve Site’nin geliştirilmesi, Site ve koşullarındaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza gönderilmesi, resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amacıyla işbu Aydınlatma Metni uyarınca işlenebilecektir.

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz ISS tarafından KVKK Madde 5/2 kapsamında bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için zorunlu olması ve ISS’in meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebepleriyle açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

2.3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Yurtdışına Aktarımı

 

Kişisel verileriniz ISS tarafından bahçe atölyesi hizmetlerimizin ifası, Site’den ve Site üzerinde yürütülen faaliyetlerden faydalanması, Site’nin veri güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde ve bu amaç ile sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri gibi) aldığımız üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, hizmet aldığımız ISS grup şirketlerine, hizmet sağlayıcılarımıza, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara, kolluk kuvvetleri dâhil olmak üzere mahkeme veya hakem heyeti gibi uyuşmazlık çözmekle yetkilendirilmiş resmi kurum ve kuruluşlara ve olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

2.4. Verilerinizin Korunması

 

ISS, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır. Internet sitemizi ve diğer sistemlerimizi kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerin kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya ifşasına karşı gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak korumaktayız. Kişisel verilerinizi gönderdiğinizde bu verilerinizi korumak için en üst çabayı göstermemize rağmen, internet veya herhangi bir genel ağ üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının %100 güvenli olduğu garanti edilemez.

 

Site üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, ISS uygulamaların gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

2.5. Verilerin İşlenme Süresi

 

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla ISS ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda işbu Aydınlatma Metninde belirlenen işleme amaçları ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 

2.6. Haklarınız

 

KVKK Madde 11 uyarınca Şirketimize başvurarak;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahipsiniz.

 

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle https://www.tr.issworld.com/ adresli internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz.

 1. Aşağıda yer alan posta adresimize elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,


 

Adres: : İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Cadde No: 64/4 Ataşehir İstanbul


 

 1. Aşağıdaki KEP adresimize veya e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,


 

E- posta adresi : info-kvkk@tr.issworld.com

KEP adresi : isshaserekontrol@hs01.kep.tr


 

Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kurum tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kurum tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

ISS, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

 

2.7. Çerezler Hakkında Bilgilendirme

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, sitemiz cihazınıza bir çerez gönderecektir. Bu çerez, sabit diskinizde saklanan ve bilgisayarınızın internet sitemize eriştiğini bize bildiren küçük bir bilgi parçasıdır. Bu çerez sizi doğrudan tanımlama yetisine sahip değildir.

 

Kişisel bilgilerinizi internet sitemizi nasıl kullandığınız bakımından işleyeceğiz ve çerezlerimizi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda ve en popüler sayfaların hangileri olduğunu ve site kullanımının hangi zamanlarda zirve yaptığını belirlemek, aynı zamanda İnternet Protokolü (IP) adresleri, yönlendirme yapan internet sitesi adresleri, uygulama faaliyet kayıtları ve hata kayıtları gibi içeriği iyileştirmek ve internet sitemizin navigasyonunu daha kolay hale getirmek için kullandığımız diğer bilgileri elde etmek amacıyla kullanırız.

 

ISS; sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve internet sitesinin iyileştirilmesi amacıyla kullanıcıların internet sitemiz ile etkileşimleri hakkında trend bilgileri edinmek için Google Analytics ve benzeri araçları kullanmaktadır. Google Analytics, ziyaretçi etkileşimlerini rapor etmek için birinci şahıs çerezlerini kullanmaktadır. Bu çerezler mevcut ziyaretin hangi saatte yapıldığı, ziyaretçinin siteyi daha önceden ziyaret edip etmediği ve ziyaretçiyi internet sitesine yönlendiren sitenin hangisi olduğu gibi bilgilerin saklanması için kullanılırlar. Google Analytics ile ilgili daha fazla bilgi, Google’ın Gizlilik Politikası bağlantıları ve Google Analytics sisteminden çıkma aracı için [●] adresini ziyaret edin.

 

ISS’in kendi internet sitelerinde kullanıyor olabileceği üçüncü şahıs çerezlerin listesi aşağıdadır:

 

Çerez adı

Süre bitimi

ai_user

hiçbir zaman

nmstat

909 gün

use_cookies

274 gün

s_fid

657 gün

__atuvc

722 gün

ASP.NET_SessionId

session

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

3652 gün

_ga

730 gün

_gid

1 gün

_gat

1 dakika

__hstc

789 gün

__hssrc

session

__hssc

30 dakika

hubspotutk

3650 gün

ai_session

30 dakika

 

Çerezleri kullanmak istemiyorsanız tarayıcı ayarlarınızı çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Bu ayarlar genellikle tarayıcınız için "seçenekler" veya "tercihler" menüsünde bulunur. Daha fazla bilgiyi burada veya tarayıcınızın ‘Yardım’ menüsünde bulabilirsiniz:

Internet Explorer’da Çerez Ayarları

Chrome'da çerez ayarları

Firefox'ta çerez ayarları

Safari'de çerez ayarları [MA11]